εκπαίδευση η [ekpéδefsi] :
η καλλιέργεια, με συστηματική διδασκαλία και άσκηση σε ειδικά ιδρύματα (σχολεία κ.ά.), των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων, κυρίως των παιδιών και των νέων, για να μπορέσουν να ασκήσουν κάποιες επαγγελματικές ή άλλες δραστηριότητες

Εκπαίδευση επαγγελματιών

Εκπαίδευση επαγγελματιών

Εκπαίδευση γονέων

Εκπαίδευση γονέων

Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού

Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού
Ο Τόπος Ψυχοθεραπείας προσφέρει την υπηρεσία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εφήβους και ενήλικες. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Ε.Π.) βοηθάει τον έφηβο, αλλά και τον ενήλικα, να αποφασίσει για το επάγγελμα που θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της προσωπικότητάς του όπως: οι προτιμήσεις, οι κλίσεις, οι ικανότητες-δεξιότητες, οι πεποιθήσεις, οι αξίες, κ.ά. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη και εξωγενείς παράγοντες, όπως οι προοπτικές στην αγορά εργασίας (συνθήκες εργασίας – αμοιβές –απολαβές) το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει το άτομο, το οικογενειακό περιβάλλον, ο τόπος κατοικίας, οι μαθησιακές επιδόσεις κ.ά. Στις παραπάνω παραμέτρους έρχονται να προστεθούν και παράγοντες που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τις συνθήκες εκπαίδευσης, τις μεταλυκειακές σπουδές και τις εξετάσεις στη χώρα που κατοικεί το άτομο.

Η διαδικασία της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού βασίζεται στη χορήγηση εξειδικευμένων ψυχολογικών τεστ, τα οποία ονομάζονται ψυχομετρικά και είναι σχεδιασμένα από έμπειρους επιστήμονες –ψυχολόγους, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η μορφή των μεταλυκειακών σπουδών στην Ελλάδα, με όλο το φάσμα των επαγγελμάτων που προσφέρονται μέσα από τα Ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και η μορφή της αγοράς εργασίας της χώρας μας, έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό και την προσαρμογή των ψυχομετρικών τεστ στα Ελληνικά δεδομένα ενώ αποτελούν χρήσιμο βοήθεια και για όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή των τριών τεστ που χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τέστ Προσωπικότητας 16PF
Το εν λόγω τεστ μετρά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου που επηρεάζουν άμεσα την μετέπειτα επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοσή του. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προγνωσθεί ο επαγγελματικός κλάδος που ταιριάζει περισσότερο στο άτομο με βάση την ιδιοσυγκρασία του και τις κλίσεις του. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται το άτομο με τους άλλους, οι αντιδράσεις του σε διαφορετικά γεγονότα, ο τρόπος που παίρνει αποφάσεις κ.ά., θα καθορίσουν ποιο επάγγελμα είναι εκείνο με το οποίο το άτομο θα νοιώθει μεγαλύτερη πληρότητα και ικανοποίηση.

Ερωτηματολόγιο Αξιών
Το τεστ αυτό μετράει τις επαγγελματικές αξίες του ατόμου, όπως για παράδειγμα, την επαγγελματική σταθερότητα, κύρος, γόητρο, επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα, ανεξαρτησία, ανθρώπινη επαφή, ηγετική θέση κοκ. Οι προσωπικές αξίες επηρεάζουν συνειδητά αλλά και ασυνείδητα τις αποφάσεις του ατόμου τόσο στον προσωπικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Με βάση αυτές τις αξίες επιλέγουμε πώς θα συμπεριφερθούμε στο κοινωνικό και στο επαγγελματικό πλαίσιο, στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η μετέπειτα ικανοποίηση που νιώθουμε από τις επαγγελματικές και προσωπικές μας δραστηριότητες εξαρτάται από το πόσο καλά γνωρίζουμε και σεβόμαστε τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν σαν άτομα. Γνωρίζοντας λοιπόν κάποιος τις επαγγελματικές του αξίες μπορεί να επιλέξει με μεγαλύτερη σοφία τον επαγγελματικό κλάδο, στον οποίο θ’ αποδώσει τα μέγιστα και θα είναι ψυχολογικά και συναισθηματικά ικανοποιημένος.

Τέστ Ικανοτήτων Comprehensive Ability Battery (CAB)

Το τεστ ικανοτήτων μετράει ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων του ατόμου που απαιτούνται γενικά στην επαγγελματική ζωή, όπως, για παράδειγμα, η μαθηματική ικανότητα, η γλωσσική ικανότητα, η πρωτοτυπία σκέψης, η ικανότητα οργάνωσης ιδεών, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η κατανόηση μηχανικών εννοιών και πολλές άλλες. Σε συνδυασμό με το τεστ προσωπικότητας, τα αποτελέσματα αυτού του τεστ βοηθούν τον ενδιαφερόμενο να διακρίνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του που αφορούν τον κλάδο σπουδών που θέλει να ακολουθήσει. Το άτομο, γνωρίζοντας καλύτερα τις ικανότητες και τις αδυναμίες του, έχει την ευκαιρία να τις βελτιώσει και να τις αναπτύξει, ώστε να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στον κλάδο που θα επιλέξει. Επιπλέον, αυτό το τεστ χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη διαδικασία συνεντεύξεων για την πρόσληψη σε ιδιωτικές εταιρείες και στον δημόσιο τομέα.

Η διαδικασία του Ε.Π. περιλαμβάνει μια πρώτη συνάντηση του ενδιαφερόμενου με την Σύμβουλο για να συζητηθούν τα ενδιαφέροντά του και οι πιθανές επιλογές επαγγέλματος